Kancelaria

Dyżury Kancelarii parafialnej:

    Poniedziałki, Wtorki, Piątki i Soboty - rano: 8:00-9:00
    Od poniedziałku do piątku - po południu: 17:00-18:00
    (Od listopada do końca marca: 16:00-17:00)


Ubezpieczenia Nagrobków
Kuria Diecezjalna Włocławska informuje, że istnieje możliwość zawarcia pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, a osobami fizycznymi polis dotyczących ubezpieczenia nagrobków.
W tym celu wierni mogą się kontaktować z następującymi oddziałami TUW:
1.Oddział we Włocławku,
ul. Warszawska 17 tel. 54 231 49 00;
2. Oddział w Koninie,
ul. Wiosny Ludów 21 tel. 63 245 67 23, 63 244 50 18;
3. Oddział w Sieradzu,
ul. Rynek 19 tel. 43 822 33 99

Pogrzeb

1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy

2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba

3. Akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu),
a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu (część przeznaczona dla administracji cmentarza)

4. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych (jeżeli zmarły przyjął)

Ślub

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia protokołu badania kanonicznego narzeczonych:

-Metryka chrztu /data wystawienia nie później niż 6 miesięcy do terminu zawarcia małżeństwa/
-Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
-Świadectwo /ostatnie posiadane/ z oceną z nauki religii stwierdzające znajomość zasad wiary/xero/
-Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
-Odbyte poradnictwo rodzinne
-Dokument wygłoszenia zapowiedzi w parafiach narzeczonych
-Kartka odbytej dwukrotnie spowiedzi przedmałżeńskiej /pierwsza spowiedź bezpośrednio po spisaniu protokołu, druga spowiedź bezpośrednio w dniach poprzedzających ślub
-Dokumenty z USC – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /dla ślubu konkordatowego/ lub Odpis skrócony Aktu Małżeństwa stwierdzający zawarcie związku cywilno-prawnego /oryginał/
-Dowód osobisty

Chrzest

Niezbędne dokumenty to:

-wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
-dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, dokładny adres)
-zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

-jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

-ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku

-jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

-jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej

-nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413