Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 kwietnia 2023 r. /1.W całej Polsce obchodzimy dzisiaj niedzielę biblijną rozpoczynającą Tydzień Biblijny. Jest to zachęta do czytania Pisma Świętego i karmienia się Słowem Bożym – zarówno do lektury indywidualnej, jak i rodzinnego czytania Biblii. Piękny jest zwyczaj, gdy rodzice czytają swoim dzieciom fragmenty Pisma Świętego zaznajamiając je ze Słowem Bożym. Warto powtórzyć słowa św. Hieronima: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. W naszej parafii cieszymy się grupą lektorów z Liturgicznej Służby Ołtarza, jak i dorosłych świeckich, którzy pełnią posługę Słowa w czasie Eucharystii. Zachęcamy do wstępowania w ich szeregi.

2.Od maja chcemy rozpocząć odwiedziny chorych naszej parafii w ramach pierwszych piątków miesiąca. Już podczas wizyty u chorych przed Wielkanocą niektórzy wyrazili chęć regularnego korzystania z sakramentów świętych. Prosimy o zgłaszanie osób, które chciałyby, aby kapłan przychodził do nich co miesiąc z sakramentami świętymi. Proszę o pomoc w dotarciu z tą informacją do chorych, zwłaszcza proszę o apostolstwo w tym względzie członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.

3.Zapowiedź nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach naszej parafii wywołała szeroką dyskusję o czasie ostatniego takiego nawiedzenia. Oto, co udało się ustalić: są osoby, które pamiętają nawiedzenie w swoich domach w latach 1966-1969, inne – na początku lat osiemdziesiątych minionego wieku oraz w latach dziewięćdziesiątych. Na pewno ostatnie nawiedzenie rozpoczęło się za śp. ks. Szczeblewskiego i gdy w 1988 roku przyszedł do parafii ks. prał. Dylewski – było kontynuowane aż do października 1995 roku. Co oczywiste, trwało kilka lat, choć dziś trudno ustalić, dlaczego aż tak długo i czy to nawiedzenie z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to jedno tak długo trwające nawiedzenie? Obraz, który rozpocznie nawiedzenie 3 maja br., będzie tym z pierwszego nawiedzenia i do tej tradycji nawiążemy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do dyskusji i pozwolili ustalić fakty.

4.Zapowiedziane nawiedzenie rozpocznie się od wiosek, potem dopiero obejmie miasto. Na czwartkowym spotkaniu z Sołtysami ustaliliśmy kolejność wiosek i to Sołtysi będą zbierać zapisy i ustalą kolejność nawiedzenia w poszczególnych domach swoich sołectw. Rozpoczęcie nawiedzenia dla wioski odbywać się będzie na Mszy św. w kościele, następnie Obraz przekazywany będzie od rodziny do rodziny i po obejściu całej wioski wróci do kościoła, gdzie odprawiana jest Msza św. w intencji jej mieszkańców. Obraz przebywa 24 godziny w każdej rodzinie. Chodzić będzie jeden Obraz, więc całe nawiedzenie parafii potrwa dwa, trzy lata lub dłużej. Z Obrazem przekazywany jest różaniec i modlitewnik, który pomoże w przeżyciu nawiedzenia. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia Obrazu będzie można odnotować w Księdze Nawiedzenia.

5.Przed Świętami podpisana została umowa dotacyjna pomiędzy Gminą Kłodawa a naszą parafią na wykonanie pierwszego etapu konserwacji kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana na naszym cmentarzu. Środki finansowe w wysokości 930 tys. zł. pochodzą z rządowego programu odbudowy zabytków „Polski Ład” oraz w wysokości blisko 19 tys. zł. z budżetu Gminy. Wyłoniony został wykonawca. Pierwszy etap prac potrwa dwa lata i zacznie się w czerwcu tego roku. Na ręce ks. prał. Jerzego Dylewskiego i Pana Burmistrza Piotra Michalaka składam podziękowanie za zaangażowanie w pozyskanie środków, co skutkowało podpisaniem umów i umożliwi nowemu proboszczowi rozpoczęcie prac.

6.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

7.„Trzy minuty o cmentarzu”. Co to jest prawo do grobu? Jest to uprawnienie do pochowania w danym grobie. Posiada je dysponent grobu, czyli osoba, która wnosząc opłatę zawrze z zarządcą cmentarza umowę o „rezerwacji”, albo inaczej dzierżawie (grobu) miejsca na cmentarzu. Ta osoba w pierwszej kolejności decyduje o tym, kto może być pochowany w danym grobie. Problem pojawia się jednak po śmierci tej osoby, gdyż prawo to nie podlega zasadom dziedziczenia. Co zatem dzieje się z prawem do grobu? Ustawa określa, kto ma prawo do pochówku po śmierci strony zawierającej umowę z zarządem cmentarza. Są to: pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Jako najbliższym zmarłego dysponenta, ustawa daje pierwszeństwo w czynnościach chowania zmarłego i przyznaje jej prawo do dysponowania grobem. Prawa do dysponowania grobem można się zrzec na rzecz innej osoby. Należy uczynić to u zarządcy cmentarza, składając odpowiedni wniosek przekazania prawa do dysponowania grobem, oświadczając, iż nie są znani inni dysponenci grobu, rezygnując z przysługującego prawa do pochowania w tym grobie. Również jest tam zapis o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz o ponoszeniu wszelkiej odpowiedzialności wobec rodziny osób pochowanych w w/w grobie.

8.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Wandę Wołczyńską, Bronisława Cieślińskiego, Marię Bekalarczyk, Krzysztofa Biragę i Stanisławę Wilma. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a zmarłych polecamy modlitwie: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Wszystkim Parafianom i miłym Gościom na kolejny tydzień wielkanocnej radości życzymy Szczęść Boże!

PROBOSZCZ


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
Adres e-mail: parafiaklodawa@gmail.com
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413